Mesleki Eğitim

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanununun zorunlu kıldığı mesleklerin dışında yer alan ancak “Tehlikeli Çok Tehlikeli İşler” sınıfında yer alan mesleklerde mesleki eğitim belgesi alınması zorunludur. Zorunluluğun dayanağı ve hangi hallerde muafiyet uygulandığına dair gerekli bilgiler aşağıda bilginize sunulmuştur.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU/17. MADDE’YE GÖRE

“Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.”

5544 SAYILI MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) KANUNU’NA GÖRE

EK MADDE 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/74 md.)

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.

Çalışanın çalıştığı işle ilgili olmak koşuluyla meslek belgesi olarak kabul edilen belgeleri şunlardır,

  • USTALIK BELGESİ
  • MESLEKİ VE TEKNİK LİSE DİPLOMASI
  • ÜNİVERSİTELERİN MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNİYET DİPLOMASI
  • ÜNİVERSİTELERİN FAKÜLTE VE DAHA ÜST DÜZEYDEKİ MEZUNİYET DİPLOMASI

GEÇERLİ MESLEKİ BELGEYE SAHİP OLMAYANLARIN ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE,

Hem 6331 sayılı kanunun hem de 5544 sayılı kanunu ihlali nedeniyle ayrı ayrı yaptırım uygulanmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 26. Maddesi’ne göre her bir çalışan için ayrı ayrı olmak üzere 1233 TL cezai yaptırım uygulanır.5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu EK MADDE 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/74 md.) 3. Fıkrasına göre, Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan

için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Ayrıca çalışanın yasalarda belirtilen şartları taşıyan meslek belgesine sahip olmadan çalıştırılmaları halinde, meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin maddi ve cezai sorumlulukları “mesleki eğitim belgesine sahip olmayanlar çalıştırılamaz” ibaresine istinaden çok daha fazla olacaktır.

Eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgiye eğitimlerimizden ulaşabilirsiniz.

Call Now ButtonBizi Arayın